RES Level 1 Portals in Guangxi Zhuangzu Zizhiqu


#Portal NameModOwner L R HP Days
1 likaay18100%203
2 PS PS PS PSzuoyi1240%185
3 mantou2331125%117
4 leungzeo1185%182
5 leungzeo1185%223
6 liangL1151%209
7 AXlikaay1185%117
8 PS PSleungzeo1870%147
9 lanyifa100%150
10 myAccelerator12100%383
11 cherioo1110%244
12 cherioo1110%182
13 cherioo1110%222
14 cherioo1110%182
15 cherioo1110%182
16 cherioo1110%182
17 cherioo1110%182
18 cherioo1110%158
19 cherioo1110%182
20 cherioo1810%222
21 cherioo1110%182
22 cherioo1210%182
23 cherioo1110%182
24 cherioo1110%117
25 cherioo1110%222
26 cherioo1110%303
27 cherioo1110%182
28 cherioo1110%182
29 cherioo1110%182
30 cherioo1110%182
31 cherioo1110%182
32 cherioo1110%182
33 cherioo1110%158
34 cherioo1110%182
35 cherioo1110%117
36 cherioo1110%182
37 cherioo1110%182
38 cherioo1110%278
39 cherioo1110%117
40 cherioo1110%182
41 cherioo1110%182
42 cherioo1810%182
43 cherioo1110%303
44 cherioo1810%182
45 cherioo1110%182
46 cherioo1110%182
47 cherioo1110%182
48 cherioo1110%182
49 SarielX171285%182
50 cherioo1110%117
51 cherioo1210%182
52 cherioo1110%182
53 cherioo1110%182
54 cherioo1110%182
55 cherioo1110%182
56 cherioo1110%182
57 cherioo1110%182
58 cherioo1110%182
59 cherioo1110%117
60 cherioo1110%182
61 cherioo1110%182
62 cherioo1110%303
63 cherioo1110%182
64 cherioo1110%182
65 cherioo1110%222
66 cherioo1110%182
67 cherioo1110%182
68 cherioo1110%182
69 cherioo1110%182
70 cherioo1110%182
71 cherioo1110%182
72 cherioo1810%182
73 cherioo1110%182
74 cherioo1110%303
75 cherioo1110%182
76 cherioo1810%182
77 cherioo1110%222
78 cherioo1110%182
79 cherioo1110%182
80 cherioo1110%182
81 cherioo1110%182
82 cherioo1110%182
83 cherioo1110%182
84 cherioo1110%182
85 cherioo1110%182
86 cherioo1110%117
87 cherioo1110%182
88 cherioo1810%182
89 cherioo1110%182
90 cherioo1110%117
91 cherioo1310%182
92 cherioo1110%182
93 cherioo1110%182
94 cherioo1110%182
95 cherioo1110%182
96 cherioo1110%182
97 cherioo1110%182
98 cherioo1110%182
99 cherioo1110%182
100 cherioo1110%117